ردیفنام اثرشهرستانقدمتشماره ثبتتاریخ ثبتنشانی
۱امامزادگان سيد زاهد و سيد طاهر شکر آب آهارشميراناتاواسط صفویه۱۰۳۹۲۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبارقصران، روستاي آهار
۲امامزادگان فضل و فاضلشميراناتقرن ۱۰ و ۱۱ ه.ق۱۰۳۶۵۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستای چهار باغ لواسان بزرگ
۳امامزاده ابراهيمشميراناتقرن ۸ و ۹ ه.ق۱۰۳۹۴۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، روستاي آبنيك
۴امامزاده احمدشميراناتقرن ۷ و ۸ ه.ق۱۱۲۳۰۴/۰۹/۱۳۵۴بخش لواسانات، دامنه ارتفاعات شمال
۵امامزاده حسينشميراناتقرن ۸ و ۹ ه.ق۱۰۳۹۳۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، روستاي امامه بالا
۶امامزاده سيد خسروشميراناتقرن ۹ و ۱۰ ه.ق۱۰۳۸۴۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي ناصرآباد
۷امامزاده صالحشميراناتقرن ۷ و ۸ ه.ق۹۰۹۲۸/۰۱/۱۳۵۱ميدان تجريش
۸امامزاده طيبشميراناتقرن ۷ و ۸ ه.ق۱۰۳۶۶۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي رسنان
۹امامزاده طيبشميراناتقرن ۷ و ۸ ه.ق۱۰۳۹۵۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، روستاي آبنيك
۱۰امامزاده عبداللهشميراناتقرن ۷ و ۸ ه.ق۱۰۳۷۶۰۱/۰۷/۱۳۸۲مركز شهر لواسان كوچك
۱۱امامزاده فضلعليشميراناتقرن ۷ و ۸ ه.ق۱۰۳۷۳۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستای لواسان کوچک، محله ناران
۱۲امامزاده قاسمشميراناتصفویه۹۰۸۲۸/۰۱/۱۳۵۱در مجاورت كوهستان شميران
۱۳امامزاده محمد باقرشميراناتقرن ۵ و ۶ ه.ق۱۰۳۸۹۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، روستاي رودك
۱۴امامزاده محمد شعيبشميراناتاوايل قاجاریه۱۰۳۷۹۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي كند سفلي
۱۵امامزاده محمد و عبداللهشميراناتقرن ۸ و ۹ ه.ق۱۰۳۸۳۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لوسانات، روستاي بوجان
۱۶امامزاده موسيشميراناتقرن ۷ و ۸ ه.ق۱۰۳۹۶۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، روستاي آبنيك
۱۷امامزاده نقار خانه دشت لارشميراناتقرون اولیه و قرن ۹.۱۰ ه.ق۱۰۳۵۸۰۱/۰۷/۱۳۸۲دهستان  لواسان بزرگ . دشت لار
۱۸امامزاده يوششميراناتتیموری۱۱۰۹۰۷/۰۷/۱۳۵۴لواسان بزرگ
۱۹باغ و گورستان ظهيرالدولهشميراناتقاجاريه۲۰۰۱۰۱/۰۲/۱۳۷۷خیابان دربند - خیابان ظهيرالدوله
۲۰پل آبنيكشميراناتپهلوی اول۱۰۳۹۷۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، فشم، آبنيك، گرمابدر
۲۱تپه تنگل خانهشميراناتتاريخي _ اسلامي۱۰۳۶۸۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، دهستان  لواسان کوچک
۲۲تپه جوهكشميراناتتاريخي _ قرون اولیه اسلامي۱۰۳۸۲۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي كند عليا
۲۳تپه حصارك لواسانشميراناتهزاره ۵ ق.م تا اسلامی۱۷۱۱۲۱/۰۲/۱۳۶۵۲ كيلومتري جنوب گلندوک لواسان
۲۴تپه سرقلعهشميراناتتاريخي _ اسلامي۱۰۳۶۴۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستای لواسان بزرگ
۲۵تپه سوزگرانشميراناتهزاره ۳ و ۲ ق.م _ قرون اولیه اسلامی۱۰۳۸۶۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي راحت آباد
۲۶تپه شوركابشميراناتپیش از اسلام۱۰۳۷۷۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، ضلع جنوبي شهر لواسان كوچك
۲۷تپه شيرتازهشميراناتقرن ۷ و ۸ ه.ق۱۰۳۸۰۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي كند عليا
۲۸تپه قليان (فرنگيس)شميراناتهزاره ۱ ق.م۱۰۳۶۲۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي كلان
۲۹تپه كلابدشميراناتهزاره ۲ و ۱ ق.م _ تاریخی۱۰۳۸۷۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي راحت آباد
۳۰تپه مرغيشميراناتاوایل اسلامی۱۰۳۸۸۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي راحت آباد
۳۱تپه ناظم آبادشميراناتپیش از اسلام۱۰۳۷۸۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي سبوي بزرگ
۳۲تپه هاي گوشوارهشميراناتقرن ۴ و ۵ ه.ق۱۰۳۸۱۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي گوشواره
۳۳جاده تهران شمال و آثار داخل حريم (توچال)شمیراناتقبل از اسلام . اسلامی۳۸۰۸۲۶/۰۹/۱۳۸۰ارتفاعات البرز، قله توچال
۳۴حسينيه جمارانشمیراناتمعاصر۱۸۵۳۱۵/۰۲/۱۳۷۶خیابان شهيد دكتر باهنر، جماران
۳۵حمام راحت آبادشميراناتصفویه _ قاجاریه۱۰۳۸۵۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي راحت آباد
۳۶حمام روستاي افجهشميراناتصفویه _ اوایل قاجاریه۱۰۳۷۱۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي افجه
۳۷حمام سبو كوچكشميراناتاوايل قاجاریه۱۰۳۶۹۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي سبوي كوچك
۳۸حمام محله نارانشميراناتصفویه۱۰۳۷۴۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستای لواسان کوچک، محله ناران
۳۹خانه آقاي هومنشميراناتاوایل پهلوی دوم۱۰۴۰۰۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، ضلع غربي شهر ميگون
۴۰خانه حضرت امام خميني (ره)شمیراناتمعاصر۱۸۵۴۱۵/۰۲/۱۳۷۶خیابان شهيد دكتر باهنر، جماران
۴۱خانه نظام السلطان و درخت  چناركشميراناتقاجاريه۲۱۳۴۲۱/۰۷/۱۳۷۷لواسان كوچك، گلندوك
۴۲خانه نیما یوشیجشمیراناتپهلوی۴۶۰۳۱۷/۰۹/۱۳۸۰تجریش، خیابان دزاشیب، خیابان رمضانی، کوچه رهبری
۴۳عمارت باغ فردوسشمیراناتقاجاريه۱۸۷۶۱۱/۰۵/۱۳۷۶خیابان وليعصر، كوچه بخشايش
۴۴قبرستان گبري خرسنگ يا پرسنگشميراناتهزاره ۲ و ۱ ق.م تا اواخر صفویه۱۰۳۵۹۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستای لواسان بزرگ
۴۵قلعه امامهشميراناتسلجوقیان به بعد۳۹۷۲۱۰/۰۷/۱۳۸۰رودبار قصران
۴۶قلعه باغ درهشميراناتهخامنش _ ساسانی۱۰۳۷۵۰۱/۰۷/۱۳۸۲۵۰۰ متري شمال محله ناران
۴۷قلعه سر بند ياساكاشميراناتقرن ۲ و ۳ ه.ق تا اوایل صفویه۱۰۳۷۲۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي افجه
۴۸قلعه كيقبادشميراناتقرن ۴ و ۵ ه.ق۱۰۴۰۱۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، شمال غرب شهر ميگون
۴۹قلعه كيقباد روستاي ايگلشميراناتقرن ۸ و ۹ ه.ق۱۰۳۹۱۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران،  روستاي ايگل
۵۰كاخ مظفري اوشانشميراناتقاجاریه۱۰۳۹۰۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، شهر اوشان
۵۱كاروانسراي چشمه دو برارشميراناتصفويه۱۰۳۵۷۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستای لواسان بزرگ
۵۲مجموعه كاخ موزه سعدآبادشميراناتقاجاريه تا معاصر۱۹۵۷۲۴/۱۰/۱۳۷۶حد فاصل ميدان دربند و تجريش
۵۳مجموعه كاخ نياورانشميراناتقاجاريه و پهلوی۲۰۲۵۰۶/۰۳/۱۳۷۷خیابان نياوران
۵۴محوطه استل سومه وارشميراناتتاريخي۱۰۳۶۷۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي نيكنام ده
۵۵محوطه امامزاده شاهچراغشميراناتتیموری۱۰۳۹۸۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، روستاي گرمابدر
۵۶محوطه سرقبر تاجينشميراناتهزاره ۱ ق.م _ تاریخی۱۰۳۷۰۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي سبوي كوچك
۵۷محوطه لو سرتختهشميراناتپارت و ساسانی۱۰۳۹۹۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، روستاي گرمابدر
۵۸مسجد جامع امام حسن عسگری (ع)شميراناتقرن ۵ و ۶ ه.ق۱۰۳۶۳۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستای لواسان بزرگ
۵۹مقبره امامزاده اسماعیل شمشکشميراناتقاجاریه۲۳۱۳۳۱۹۸۷-۰۲-۰۵ ۰۰:۰۰:۰۰بخش رودبار قصران . دهستان رودبار قصران . روستای شمشک
۶۰ویلای نمازیشميراناتپهلوی دوم۲۰۱۵۴۲۲/۸/۱۳۸۶شمیرانات . خ نیاوران . خ عمار . پ ۱۴
۶۱حمام دزاشیبشمیراناتاواخر قاجار۳۱۵۶۰۰۷/۰۶/۱۳۹۵تهران ،منطقه ۱،خیابان دزاشیب،خیابان کریمی،کوچه سید کاوه علوی،جنب حسینیه دزاشیب ،پلاک ۲
۶۱محوطه باستاني موسي كش دشت لار شميرانشميرانات----
۶۲محوطه باستاني تنگ سفيد آب شميرانشميرانات----
۶۳رباط سنگي آبشار اول سفيد آب دشت لار شميرانشميرانات----
۶۴رباط سنگي آبشار دوم سفيد آب دشت لار شميرانشميرانات----
۶۵بقعه امامزاده اسماعيلشميرانات----
۶۶قلعه آرو دشت لار شميرانشميرانات----
۶۷عمارت قديمي الهيه شهرستان شميرانشميرانات----
۶۸خانه ييلاقي سردار اسعد پل رومي شميراناتشميرانات----
۶۹حمام دزاشيب شهرستان شميراناتشميرانات----
۷۰محوطه زيارتگاه مقبره پير جبار گرمابدر رودبار قصرانشميرانات----
نمایش مقاله‌های بیشتر
 • وردیج و واریش

  تور وردیج و واریش

    روستای وردیج و روستای واریش دو روستای بسیار جذاب و کمتر شناخته شده تهران واقع در من…
 • تور تاریخ به روایت سکه

    سکه ها یکی از مهم ترین منابع تاریخی هستند که اطلاعات جذاب و پر شماری را میتوان از آ…
 • تور آرامستان ابن بابویه

    آرامستان ابن بابویه از کهن ترین آرامستانهای تهران و محل دفن بسیاری از مشاهیر و نامد…
مقاله‌ها بیشتر بر اساس تهران شناسی
مقاله‌های بیشتر در آثار ثبتی استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مقاله را هم بخوانید

تور وردیج و واریش

  روستای وردیج و روستای واریش دو روستای بسیار جذاب و کمتر شناخته شده تهران واقع در من…