درباره تهران شناسی

tehranshenasi

درباره تهرانشناسی

تهرانشناسی نگاهی جامعه شناسی و تاریخی به شهر تهران دارد.