ردیفنام اثرشهرستانقدمتشماره ثبتتاریخ ثبتنشانی
۱امامزادگان سيد زاهد و سيد طاهر شکر آب آهارشميراناتاواسط صفویه۱۰۳۹۲۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبارقصران، روستاي آهار
۲امامزادگان فضل و فاضلشميراناتقرن ۱۰ و ۱۱ ه.ق۱۰۳۶۵۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستای چهار باغ لواسان بزرگ
۳امامزاده ابراهيمشميراناتقرن ۸ و ۹ ه.ق۱۰۳۹۴۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، روستاي آبنيك
۴امامزاده احمدشميراناتقرن ۷ و ۸ ه.ق۱۱۲۳۰۴/۰۹/۱۳۵۴بخش لواسانات، دامنه ارتفاعات شمال
۵امامزاده حسينشميراناتقرن ۸ و ۹ ه.ق۱۰۳۹۳۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، روستاي امامه بالا
۶امامزاده سيد خسروشميراناتقرن ۹ و ۱۰ ه.ق۱۰۳۸۴۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي ناصرآباد
۷امامزاده صالحشميراناتقرن ۷ و ۸ ه.ق۹۰۹۲۸/۰۱/۱۳۵۱ميدان تجريش
۸امامزاده طيبشميراناتقرن ۷ و ۸ ه.ق۱۰۳۶۶۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي رسنان
۹امامزاده طيبشميراناتقرن ۷ و ۸ ه.ق۱۰۳۹۵۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، روستاي آبنيك
۱۰امامزاده عبداللهشميراناتقرن ۷ و ۸ ه.ق۱۰۳۷۶۰۱/۰۷/۱۳۸۲مركز شهر لواسان كوچك
۱۱امامزاده فضلعليشميراناتقرن ۷ و ۸ ه.ق۱۰۳۷۳۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستای لواسان کوچک، محله ناران
۱۲امامزاده قاسمشميراناتصفویه۹۰۸۲۸/۰۱/۱۳۵۱در مجاورت كوهستان شميران
۱۳امامزاده محمد باقرشميراناتقرن ۵ و ۶ ه.ق۱۰۳۸۹۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، روستاي رودك
۱۴امامزاده محمد شعيبشميراناتاوايل قاجاریه۱۰۳۷۹۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي كند سفلي
۱۵امامزاده محمد و عبداللهشميراناتقرن ۸ و ۹ ه.ق۱۰۳۸۳۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لوسانات، روستاي بوجان
۱۶امامزاده موسيشميراناتقرن ۷ و ۸ ه.ق۱۰۳۹۶۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، روستاي آبنيك
۱۷امامزاده نقار خانه دشت لارشميراناتقرون اولیه و قرن ۹.۱۰ ه.ق۱۰۳۵۸۰۱/۰۷/۱۳۸۲دهستان  لواسان بزرگ . دشت لار
۱۸امامزاده يوششميراناتتیموری۱۱۰۹۰۷/۰۷/۱۳۵۴لواسان بزرگ
۱۹باغ و گورستان ظهيرالدولهشميراناتقاجاريه۲۰۰۱۰۱/۰۲/۱۳۷۷خیابان دربند - خیابان ظهيرالدوله
۲۰پل آبنيكشميراناتپهلوی اول۱۰۳۹۷۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، فشم، آبنيك، گرمابدر
۲۱تپه تنگل خانهشميراناتتاريخي _ اسلامي۱۰۳۶۸۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، دهستان  لواسان کوچک
۲۲تپه جوهكشميراناتتاريخي _ قرون اولیه اسلامي۱۰۳۸۲۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي كند عليا
۲۳تپه حصارك لواسانشميراناتهزاره ۵ ق.م تا اسلامی۱۷۱۱۲۱/۰۲/۱۳۶۵۲ كيلومتري جنوب گلندوک لواسان
۲۴تپه سرقلعهشميراناتتاريخي _ اسلامي۱۰۳۶۴۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستای لواسان بزرگ
۲۵تپه سوزگرانشميراناتهزاره ۳ و ۲ ق.م _ قرون اولیه اسلامی۱۰۳۸۶۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي راحت آباد
۲۶تپه شوركابشميراناتپیش از اسلام۱۰۳۷۷۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، ضلع جنوبي شهر لواسان كوچك
۲۷تپه شيرتازهشميراناتقرن ۷ و ۸ ه.ق۱۰۳۸۰۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي كند عليا
۲۸تپه قليان (فرنگيس)شميراناتهزاره ۱ ق.م۱۰۳۶۲۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي كلان
۲۹تپه كلابدشميراناتهزاره ۲ و ۱ ق.م _ تاریخی۱۰۳۸۷۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي راحت آباد
۳۰تپه مرغيشميراناتاوایل اسلامی۱۰۳۸۸۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي راحت آباد
۳۱تپه ناظم آبادشميراناتپیش از اسلام۱۰۳۷۸۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي سبوي بزرگ
۳۲تپه هاي گوشوارهشميراناتقرن ۴ و ۵ ه.ق۱۰۳۸۱۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي گوشواره
۳۳جاده تهران شمال و آثار داخل حريم (توچال)شمیراناتقبل از اسلام . اسلامی۳۸۰۸۲۶/۰۹/۱۳۸۰ارتفاعات البرز، قله توچال
۳۴حسينيه جمارانشمیراناتمعاصر۱۸۵۳۱۵/۰۲/۱۳۷۶خیابان شهيد دكتر باهنر، جماران
۳۵حمام راحت آبادشميراناتصفویه _ قاجاریه۱۰۳۸۵۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي راحت آباد
۳۶حمام روستاي افجهشميراناتصفویه _ اوایل قاجاریه۱۰۳۷۱۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي افجه
۳۷حمام سبو كوچكشميراناتاوايل قاجاریه۱۰۳۶۹۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي سبوي كوچك
۳۸حمام محله نارانشميراناتصفویه۱۰۳۷۴۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستای لواسان کوچک، محله ناران
۳۹خانه آقاي هومنشميراناتاوایل پهلوی دوم۱۰۴۰۰۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، ضلع غربي شهر ميگون
۴۰خانه حضرت امام خميني (ره)شمیراناتمعاصر۱۸۵۴۱۵/۰۲/۱۳۷۶خیابان شهيد دكتر باهنر، جماران
۴۱خانه نظام السلطان و درخت  چناركشميراناتقاجاريه۲۱۳۴۲۱/۰۷/۱۳۷۷لواسان كوچك، گلندوك
۴۲خانه نیما یوشیجشمیراناتپهلوی۴۶۰۳۱۷/۰۹/۱۳۸۰تجریش، خیابان دزاشیب، خیابان رمضانی، کوچه رهبری
۴۳عمارت باغ فردوسشمیراناتقاجاريه۱۸۷۶۱۱/۰۵/۱۳۷۶خیابان وليعصر، كوچه بخشايش
۴۴قبرستان گبري خرسنگ يا پرسنگشميراناتهزاره ۲ و ۱ ق.م تا اواخر صفویه۱۰۳۵۹۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستای لواسان بزرگ
۴۵قلعه امامهشميراناتسلجوقیان به بعد۳۹۷۲۱۰/۰۷/۱۳۸۰رودبار قصران
۴۶قلعه باغ درهشميراناتهخامنش _ ساسانی۱۰۳۷۵۰۱/۰۷/۱۳۸۲۵۰۰ متري شمال محله ناران
۴۷قلعه سر بند ياساكاشميراناتقرن ۲ و ۳ ه.ق تا اوایل صفویه۱۰۳۷۲۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي افجه
۴۸قلعه كيقبادشميراناتقرن ۴ و ۵ ه.ق۱۰۴۰۱۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، شمال غرب شهر ميگون
۴۹قلعه كيقباد روستاي ايگلشميراناتقرن ۸ و ۹ ه.ق۱۰۳۹۱۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران،  روستاي ايگل
۵۰كاخ مظفري اوشانشميراناتقاجاریه۱۰۳۹۰۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، شهر اوشان
۵۱كاروانسراي چشمه دو برارشميراناتصفويه۱۰۳۵۷۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستای لواسان بزرگ
۵۲مجموعه كاخ موزه سعدآبادشميراناتقاجاريه تا معاصر۱۹۵۷۲۴/۱۰/۱۳۷۶حد فاصل ميدان دربند و تجريش
۵۳مجموعه كاخ نياورانشميراناتقاجاريه و پهلوی۲۰۲۵۰۶/۰۳/۱۳۷۷خیابان نياوران
۵۴محوطه استل سومه وارشميراناتتاريخي۱۰۳۶۷۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي نيكنام ده
۵۵محوطه امامزاده شاهچراغشميراناتتیموری۱۰۳۹۸۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، روستاي گرمابدر
۵۶محوطه سرقبر تاجينشميراناتهزاره ۱ ق.م _ تاریخی۱۰۳۷۰۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستاي سبوي كوچك
۵۷محوطه لو سرتختهشميراناتپارت و ساسانی۱۰۳۹۹۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش رودبار قصران، روستاي گرمابدر
۵۸مسجد جامع امام حسن عسگری (ع)شميراناتقرن ۵ و ۶ ه.ق۱۰۳۶۳۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش لواسانات، روستای لواسان بزرگ
۵۹مقبره امامزاده اسماعیل شمشکشميراناتقاجاریه۲۳۱۳۳۱۹۸۷-۰۲-۰۵ ۰۰:۰۰:۰۰بخش رودبار قصران . دهستان رودبار قصران . روستای شمشک
۶۰ویلای نمازیشميراناتپهلوی دوم۲۰۱۵۴۲۲/۸/۱۳۸۶شمیرانات . خ نیاوران . خ عمار . پ ۱۴
۶۱حمام دزاشیبشمیراناتاواخر قاجار۳۱۵۶۰۰۷/۰۶/۱۳۹۵تهران ،منطقه ۱،خیابان دزاشیب،خیابان کریمی،کوچه سید کاوه علوی،جنب حسینیه دزاشیب ،پلاک ۲
۶۱محوطه باستاني موسي كش دشت لار شميرانشميرانات----
۶۲محوطه باستاني تنگ سفيد آب شميرانشميرانات----
۶۳رباط سنگي آبشار اول سفيد آب دشت لار شميرانشميرانات----
۶۴رباط سنگي آبشار دوم سفيد آب دشت لار شميرانشميرانات----
۶۵بقعه امامزاده اسماعيلشميرانات----
۶۶قلعه آرو دشت لار شميرانشميرانات----
۶۷عمارت قديمي الهيه شهرستان شميرانشميرانات----
۶۸خانه ييلاقي سردار اسعد پل رومي شميراناتشميرانات----
۶۹حمام دزاشيب شهرستان شميراناتشميرانات----
۷۰محوطه زيارتگاه مقبره پير جبار گرمابدر رودبار قصرانشميرانات----
نمایش مقاله‌های بیشتر
 • تور جواهرات سلطنتی-موسسه تهران شناسی

  تور جواهرات سلطنتی

      گنجینه جواهرات سلطنتی یکی از بزرگترین گنجینه های طلا و جواهرات قیمتی در جهان…
 • تور کمرد و جاجرود

  تور  کمرد و جاجرود   کمرد یکی از زیباترین روستاهای اطراف تهران  در منطقه جاجرود است و…
 • تور کن گردی در فصل توت

    ده باستانی کن که امروزه بخشی از شهر تهران است جاذبه های طبیعی ، معماری و مردم شناسی…
مقاله‌ها بیشتر بر اساس تهران شناسی
مقاله‌های بیشتر در آثار ثبتی استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مقاله را هم بخوانید

تور جواهرات سلطنتی

    گنجینه جواهرات سلطنتی یکی از بزرگترین گنجینه های طلا و جواهرات قیمتی در جهان…