دوران قاجار به چه کسانی” امیر کبیر” می گفتند؟

۰
56
2,989

جُستارى در لقب-خطابِ “امیرکبیر” در عصر قاجاریه

در عهد قاجاریه “امیرِ کبیر” به سه صورت مختلف (و نه به یک شکلِ واحد) به کار رفته و تغییرى تدریجى و کرونولوژیک از یک “خطابِ پیش از اسم” به یک “لقبِ کلاسیکِ توصیفى” داشته است.

الف) در اوایل صرفاً به صورتِ خطابى جهت امراء بزرگ، پیش از اسم به کار مى رفته (عیناً مشابه خطابِ عالیجاه مقرب الخاقان):

صاحبان این خطاب:

١) امیر کبیر میرزا محمد خان قاجار دولو بیگلربیکى طهران تاجبخش رکن الدوله
٢) امیر کبیر حاجى محمدحسین خان مروى قاجار عزالدینلو فخر الدوله
٣) امیر کبیر سلیمان خان قاجار قوانلو خانِ خانان نظام الدوله اعتضاد الدوله
۴) امیر کبیر امیر خان سردار دولّوى قاجار (دائى عباس میرزا نایب السلطنه ولیعهد)
۵) امیر کبیر محمد قاسم خان قوانلوى قاجار ظهیر الدوله

ب) سپس به صورتِ جایگزینِ لقب-منصبِ امیرِ نظام به کار رفته است؛ یعنی شخصى که به منصبِ “امارتِ نظام” منصوب مى شد، لقب-منصبِ مربوطه یعنى لقبِ امیر نظامى را هم دریافت مى کرد؛ جهت احترام لفظِ کبیر را هم نظر به سابقه ى خطابِ امیرکبیرى به آن افزودند که مى شد “امیرِ کبیرِ نظام” و آنگاه امیرِ کبیر به عنوان مشتق و مخفف به کار رفت و در واقع جایگزینى مى شد براى لقب-منصبِ رسمىِ امیرِ نظام.

صاحبان این شکلِ تغییریافته از لقبِ امیر نظامى (مشتقِ مخففِ جایگزین):

۶) محمد خان زنگنه امیر نظام (امیرِ نظام>امیرِ کبیرِ نظام>امیرِ کبیر)
٧) میرزا محمدتقى خان فراهانى امیرِ نظام اتابیک اعظم (امیرِ نظام>امیرِ کبیرِ نظام>امیرِ کبیر)
٨) محمد قاسم میرزا امیر نظام ولیعهد (امیرِ نظام>امیرِ کبیرِ نظام>امیرِ کبیر)

ج) و در نهایت به عنوان لقبِ توصیفى دقیقاًبه همین صورتِ “امیرِ کبیر” (عیناً مثل سایر القاب توصیفى از قبیل شعاع السلطنه یا امین السلطان یا وثوق الدوله یا ظل السلطان):

افراد صاحب این لقب:

٩) صرفاً کامران میرزا نایب السلطنه امیرِ کبیر

دکتر رضا کسروی

 • وردیج و واریش

  تور وردیج و واریش

    روستای وردیج و روستای واریش دو روستای بسیار جذاب و کمتر شناخته شده تهران واقع در من…
 • تور تاریخ به روایت سکه

    سکه ها یکی از مهم ترین منابع تاریخی هستند که اطلاعات جذاب و پر شماری را میتوان از آ…
 • تور دانشگاه صنعتی شریف

      دانشگاه صنعتی شریف  برترین دانشگاه ایران در حوزه دانش فنی و مهندسی است که بس…
نمایش مقاله‌های بیشتر
 • وردیج و واریش

  تور وردیج و واریش

    روستای وردیج و روستای واریش دو روستای بسیار جذاب و کمتر شناخته شده تهران واقع در من…
 • تور تاریخ به روایت سکه

    سکه ها یکی از مهم ترین منابع تاریخی هستند که اطلاعات جذاب و پر شماری را میتوان از آ…
 • تور آرامستان ابن بابویه

    آرامستان ابن بابویه از کهن ترین آرامستانهای تهران و محل دفن بسیاری از مشاهیر و نامد…
مقاله‌ها بیشتر بر اساس تهران شناسی
مقاله‌های بیشتر در تاریخی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مقاله را هم بخوانید

تور وردیج و واریش

  روستای وردیج و روستای واریش دو روستای بسیار جذاب و کمتر شناخته شده تهران واقع در من…