ردیفنام اثرشهرستانقدمتشماره ثبتتاریخ ثبتنشانی اثر
۱امامزادگان ۱۲ تنفيروزكوهاسلامی۶۳۵۲۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي ارجمند
۲امامزادگان حسن رضا و حسين رضافيروزكوهتیموری۴۹۰۹۱۹/۱۲/۱۳۸۰بخش ارجمند. روستاي كمند
۳امامزادگان عبدالله، عبدالقهار، عبدالجبارفيروزكوهصفويه _ قاجاريه۲۹۲۷۲۰/۰۹/۱۳۷۹دهستان پشتکوه . روستاي پيرده
۴امامزادگان محمد و احمدفيروزكوهقرن ۷ و ۸ ه.ق۶۳۵۰۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي ارجمند
۵امامزاده احمد و محمد طارسفيروزكوهقرن ۸ ه.ق۲۹۳۵۲۰/۰۹/۱۳۷۹روستاي طارس
۶امامزاده بي بي حليمه خاتونفيروزكوهاسلامی۵۶۷۸۲۵/۱۲/۱۳۸۰بخش ارجمند، روستاي شادمهن
۷امامزاده جعفرفيروزكوهقاجاریه (بازسازی شده)۳۸۳۲۲۵/۰۲/۱۳۸۰بخش ارجمند، روستاي مرزداران
۸امامزاده جعفر نجفدرفيروزكوهقرن ۷ و ۸ ه.ق۶۳۳۵۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي نجفدر
۹امامزاده چهارده تن وردهفيروزكوهقاجار۳۸۲۹۲۵/۰۲/۱۳۸۰روستاي درده
۱۰امامزاده سلطان ابراهيم رضافيروزكوهقرن ۷ و ۸ ه.ق۶۳۴۷۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي آسور
۱۱امامزاده سلطان محمدرضافيروزكوهقرن ۷ و ۸ ه.ق۶۳۴۵۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي زرمان
۱۲امامزاده سيد اسماعيلفيروزكوهقرن ۷ و ۸ ه.ق۶۳۴۰۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش مركزي، روستاي اندور
۱۳امامزاده سيد مظفرالدين ابن موسيفيروزكوهقرن ۷ و ۸ ه.ق۶۳۴۱۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي دشتان
۱۴امامزاده شاه طاهرفيروزكوهصفویه۶۳۴۲۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش مركزي، روستاي نام آور
۱۵امامزاده عبداللهفيروزكوهاسلامی۵۶۹۳۲۵/۱۲/۱۳۸۰بخش ارجمند، روستاي شادمهن
۱۶امامزاده عبداللهفيروزكوهقرن ۷ و ۸ ه.ق۶۳۴۹۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي انزاها
۱۷امامزاده عبدالله و شاهزاده مريم سيادهفيروزكوهقرن ۵ و ۶ ه.ق۴۴۰۳۳۰/۰۳/۱۳۸۰جاده فيروز كوه به سمنان
۱۸امامزاده عسگري شهرآبادفيروزكوهقاجاریه۲۹۶۴۲۸/۱۰/۱۳۷۹روستاي دهين
۱۹امامزاده معصومفيروزكوهقرن ۷و ۸  ه. ق۶۳۵۱۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي لزور
۲۰امامزاده معصوم و بي بي درجليزجندفيروزكوهاسلامی۳۸۹۲۰۸/۰۳/۱۳۸۰روستاي جلیزجند
۲۱امامزاده يحييفيروزكوهاسلامی۵۶۹۴۲۵/۱۲/۱۳۸۰بخش مركزي، روستاي هرانده
۲۲برج روستاي مزارانفيروزكوهقرن ۷ و ۸ ه.ق۳۸۳۴۲۵/۰۲/۱۳۸۰روستاي مرزداران
۲۳برج سنگي جنوبي روستاي گذرخانيفيروزكوهقرن ۵ و ۶ ه.ق۶۳۴۸۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي گذرخاني
۲۴برج سنگي شمالي روستاي گذرخانيفيروزكوهقرن ۵ و ۶ ه.ق۴۴۰۹۰۵/۰۹/۱۳۸۰بخش ارجمند. روستاي گذر خاني
۲۵برج سنگي مياني روستاي گذرخانيفيروزكوهقرن ۵ و ۶ ه.ق۴۴۰۸۰۵/۰۹/۱۳۸۰روستاي گذر خاني
۲۶بقعه درويش ابراهيم يقينفيروزكوهقرن ۶ و ۷ ه.ق۴۴۰۷۰۵/۰۹/۱۳۸۰روستاي نجف در
۲۷بناي تاريخي كبوتر درهفيروزكوهسلجوقیان۶۳۴۶۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي كبوتردره
۲۸بناي چهارطاقي سيمين دشتفيروزكوهقرن ۳ و ۴ ه.ق۴۴۰۴۳۰/۰۳/۱۳۸۰روستاي حصار بن
۲۹بناي گور گنبدفيروزكوهقرن ۷ و ۸ ه.ق۳۵۰۲۲۵/۱۲/۱۳۷۹۲۰۰ متري جنوب راه آهن فيروزكوه
۳۰بيمارستان قديمي فيروزكوهفيروزكوهپهلوی۱۲۲۸۲۳۰/۰۴/۱۳۸۴مرکز شهر. ايستگاه راه آهن
۳۱پل تاريخيفيروزكوهپهلوی اول۲۹۳۸۲۰/۰۹/۱۳۷۹مجاور رودخانه جلگه رود
۳۲تپه ارود (سوته لووار)فيروزكوهپیش از اسلام۴۹۱۱۱۹/۱۲/۱۳۸۰بخش مركزي، روستاي ارو
۳۳تپه روستاي سلهبنفيروزكوهپیش از تاریخ۴۹۱۴۱۹/۱۲/۱۳۸۰روستاي سله بن
۳۴تپه سرتپه يا كله منارفيروزكوهپيش از تاريخ۳۸۳۶۲۵/۰۲/۱۳۸۱۳۰۰ م غرب شهر
۳۵تپه قلعه روستاي سيادهفيروزكوهسلجوقیی یا  صفوی۴۹۱۰۱۹/۱۲/۱۳۸۰۶  كيلومتري جاده فيروزكوه به سمنان
۳۶تپه قلعه كهنه ديرفيروزكوهتاریخی _ اسلامی۳۸۳۵۲۵/۰۲/۱۳۸۰روستاي پيرده و درده
۳۷تپه هاي گور سفيدفيروزكوهپیش از اسلام۴۹۱۳۱۹/۱۲/۱۳۸۰بخش مركزي، روستاي گور سفيد
۳۸حجاريهاي تنگ واشيفيروزكوهقرن ۱۳ ه.ق۱۰۲۵۰۳/۱۲/۱۳۵۳بخش فيروزكوه
۳۹حمام روستای فرح آبادفیروزکوهصفویه۱۴۶۴۰۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای فرح آباد
۴۰حمام قديميفيروزكوهقاجاريه۶۳۴۴۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي آسور
۴۱حمام قديمي روستاي زرمانفيروزكوهقاجاريه۶۳۳۸۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي زرمان
۴۲حمام مزدارانفيروزكوهقاجاریه۳۸۹۱۰۸/۰۳/۱۳۸۰روستاي مزداران
۴۳خانه تاريخي روستاي مزدارانفيروزكوهقاجاريه۸۵۲۱۰۹/۰۲/۱۳۸۲روستاي مزداران
۴۴رباط سنگي امين آبادفيروزكوهصفویه۲۹۳۹۲۰/۰۹/۱۳۷۹روستاي امين آباد
۴۵رباط سنگي سرچمن (گونزا)فيروزكوهصفویه۴۴۰۶۳۰/۰۳/۱۳۸۰راه آهن سراسري
۴۶رباط هاي شاه عباسيفيروزكوهصفویه۶۳۵۴۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي كهريز
۴۷سرخ قلعه سرانزاءفيروزكوهساساني۲۹۳۱۲۰/۰۹/۱۳۷۹روستاي سرانزا
۴۸عمارت تاريخي كبوتر درهفيروزكوهصفويه۴۴۰۲۰۵/۰۹/۱۳۸۰بخش ارجمند، ۱۴۱ كیلومتری راه آهن سراسري
۴۹غار بورنيكفيروزكوهتاریخی۶۳۳۷۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش مركزي، روستاي هرانده
۵۰قدمگاه حضرت خضرنبيفيروزكوهقرن ۳ و ۴ ه.ق۶۳۴۳۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي ورسخواران
۵۱قلعه باباريشفيروزكوهاسلامی۳۸۳۳۲۵/۰۲/۱۳۸۰بخش ارجمند، روستاي مزداران
۵۲قلعه باستان گذرخانيفيروزكوههخامنش۶۳۳۹۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي گذرخاني
۵۳قلعه تلي جارهفيروزكوهاسلامی۴۹۱۲۱۹/۱۲/۱۳۸۰روستاي گذر خاني
۵۴قلعه فيروزكوهفيروزكوهقرن ۶ و ۷ ه.ق۳۸۳۱۲۵/۰۲/۱۳۸۰مركز شهر
۵۵قلعه قلدوش روستاي لزورفيروزكوهقرن ۵ و ۶ ه.ق۶۳۳۶۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي لزور
۵۶قلعه لاجوردفيروزكوهاسلامی۴۴۱۰۰۵/۰۹/۱۳۸۰بخش مركزي، روستاي سرانزا
۵۷قلعه و تپه پيركمرفيروزكوههزاره ۲ ق . م تا صفویه۴۴۰۵۰۵/۰۹/۱۳۸۰۵/۳ كیلومتری شرق شهرستان فيروز كوه
۵۸کاروانسرای گدوکفیروزکوهصفوی۲۷۹۵۱۶/۰۷/۱۳۷۹بخش مرکزی . دهستان پشتکوه . روستای گدوک
۵۹گرد تپه اروفيروزكوهتاریخی _ اسلامی۳۸۳۷۲۵/۰۲/۱۳۸۰روستاي ارو
۶۰گنبد گبري طارس (برج سنگي)فيروزكوهقرن ۷ و ۸ ه . ق۲۹۳۶۲۰/۰۹/۱۳۷۹روستاي طارس
۶۱مجموعه بناهاي محمود آبادفيروزكوهاوایل قاجاریه۶۳۵۳۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي سيمين دشت
۶۲قلعه ضحاك روستاي آب باريكفيروزكوه----
۶۳امامزاده يحيي و عبدالله مزدارانفيروزكوه----
۶۴امامزاده سيد اسماعيلفيروزكوه----
۶۵امامزاده بي بي روستاي اندروفيروزكوه----
۶۶رباط شاه عباسي روستاي گچهفيروزكوه----
۶۷قلعه باستاني روستاي سيادهفيروزكوه----
۶۸حمام قديمي روستاي دردهفيروزكوه----
۶۹كاروانسراي دير گچين(قلعه دير)فيروزكوه----
۷۰برج سنگي روستاي مهابادفيروزكوه----
۷۱مجموعه بنا هاي تاريخي بادرود(برج سنگي، بقعه سيد علي و خانواده، امامزاد محمد و محمود)فيروزكوه----
 • وردیج و واریش

  تور وردیج و واریش

    روستای وردیج و روستای واریش دو روستای بسیار جذاب و کمتر شناخته شده تهران واقع در من…
 • تور تاریخ به روایت سکه

    سکه ها یکی از مهم ترین منابع تاریخی هستند که اطلاعات جذاب و پر شماری را میتوان از آ…
 • تور آرامستان ابن بابویه

    آرامستان ابن بابویه از کهن ترین آرامستانهای تهران و محل دفن بسیاری از مشاهیر و نامد…
نمایش مقاله‌های بیشتر
 • وردیج و واریش

  تور وردیج و واریش

    روستای وردیج و روستای واریش دو روستای بسیار جذاب و کمتر شناخته شده تهران واقع در من…
 • تور تاریخ به روایت سکه

    سکه ها یکی از مهم ترین منابع تاریخی هستند که اطلاعات جذاب و پر شماری را میتوان از آ…
 • تور آرامستان ابن بابویه

    آرامستان ابن بابویه از کهن ترین آرامستانهای تهران و محل دفن بسیاری از مشاهیر و نامد…
مقاله‌ها بیشتر بر اساس تهران شناسی
مقاله‌های بیشتر در آثار ثبتی استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مقاله را هم بخوانید

تور وردیج و واریش

  روستای وردیج و روستای واریش دو روستای بسیار جذاب و کمتر شناخته شده تهران واقع در من…