ردیفنام اثرشهرستانقدمتشماره ثبتتاریخ ثبتنشانی اثر
۱امامزادگان ۱۲ تنفيروزكوهاسلامی۶۳۵۲۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي ارجمند
۲امامزادگان حسن رضا و حسين رضافيروزكوهتیموری۴۹۰۹۱۹/۱۲/۱۳۸۰بخش ارجمند. روستاي كمند
۳امامزادگان عبدالله، عبدالقهار، عبدالجبارفيروزكوهصفويه _ قاجاريه۲۹۲۷۲۰/۰۹/۱۳۷۹دهستان پشتکوه . روستاي پيرده
۴امامزادگان محمد و احمدفيروزكوهقرن ۷ و ۸ ه.ق۶۳۵۰۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي ارجمند
۵امامزاده احمد و محمد طارسفيروزكوهقرن ۸ ه.ق۲۹۳۵۲۰/۰۹/۱۳۷۹روستاي طارس
۶امامزاده بي بي حليمه خاتونفيروزكوهاسلامی۵۶۷۸۲۵/۱۲/۱۳۸۰بخش ارجمند، روستاي شادمهن
۷امامزاده جعفرفيروزكوهقاجاریه (بازسازی شده)۳۸۳۲۲۵/۰۲/۱۳۸۰بخش ارجمند، روستاي مرزداران
۸امامزاده جعفر نجفدرفيروزكوهقرن ۷ و ۸ ه.ق۶۳۳۵۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي نجفدر
۹امامزاده چهارده تن وردهفيروزكوهقاجار۳۸۲۹۲۵/۰۲/۱۳۸۰روستاي درده
۱۰امامزاده سلطان ابراهيم رضافيروزكوهقرن ۷ و ۸ ه.ق۶۳۴۷۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي آسور
۱۱امامزاده سلطان محمدرضافيروزكوهقرن ۷ و ۸ ه.ق۶۳۴۵۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي زرمان
۱۲امامزاده سيد اسماعيلفيروزكوهقرن ۷ و ۸ ه.ق۶۳۴۰۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش مركزي، روستاي اندور
۱۳امامزاده سيد مظفرالدين ابن موسيفيروزكوهقرن ۷ و ۸ ه.ق۶۳۴۱۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي دشتان
۱۴امامزاده شاه طاهرفيروزكوهصفویه۶۳۴۲۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش مركزي، روستاي نام آور
۱۵امامزاده عبداللهفيروزكوهاسلامی۵۶۹۳۲۵/۱۲/۱۳۸۰بخش ارجمند، روستاي شادمهن
۱۶امامزاده عبداللهفيروزكوهقرن ۷ و ۸ ه.ق۶۳۴۹۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي انزاها
۱۷امامزاده عبدالله و شاهزاده مريم سيادهفيروزكوهقرن ۵ و ۶ ه.ق۴۴۰۳۳۰/۰۳/۱۳۸۰جاده فيروز كوه به سمنان
۱۸امامزاده عسگري شهرآبادفيروزكوهقاجاریه۲۹۶۴۲۸/۱۰/۱۳۷۹روستاي دهين
۱۹امامزاده معصومفيروزكوهقرن ۷و ۸  ه. ق۶۳۵۱۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي لزور
۲۰امامزاده معصوم و بي بي درجليزجندفيروزكوهاسلامی۳۸۹۲۰۸/۰۳/۱۳۸۰روستاي جلیزجند
۲۱امامزاده يحييفيروزكوهاسلامی۵۶۹۴۲۵/۱۲/۱۳۸۰بخش مركزي، روستاي هرانده
۲۲برج روستاي مزارانفيروزكوهقرن ۷ و ۸ ه.ق۳۸۳۴۲۵/۰۲/۱۳۸۰روستاي مرزداران
۲۳برج سنگي جنوبي روستاي گذرخانيفيروزكوهقرن ۵ و ۶ ه.ق۶۳۴۸۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي گذرخاني
۲۴برج سنگي شمالي روستاي گذرخانيفيروزكوهقرن ۵ و ۶ ه.ق۴۴۰۹۰۵/۰۹/۱۳۸۰بخش ارجمند. روستاي گذر خاني
۲۵برج سنگي مياني روستاي گذرخانيفيروزكوهقرن ۵ و ۶ ه.ق۴۴۰۸۰۵/۰۹/۱۳۸۰روستاي گذر خاني
۲۶بقعه درويش ابراهيم يقينفيروزكوهقرن ۶ و ۷ ه.ق۴۴۰۷۰۵/۰۹/۱۳۸۰روستاي نجف در
۲۷بناي تاريخي كبوتر درهفيروزكوهسلجوقیان۶۳۴۶۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي كبوتردره
۲۸بناي چهارطاقي سيمين دشتفيروزكوهقرن ۳ و ۴ ه.ق۴۴۰۴۳۰/۰۳/۱۳۸۰روستاي حصار بن
۲۹بناي گور گنبدفيروزكوهقرن ۷ و ۸ ه.ق۳۵۰۲۲۵/۱۲/۱۳۷۹۲۰۰ متري جنوب راه آهن فيروزكوه
۳۰بيمارستان قديمي فيروزكوهفيروزكوهپهلوی۱۲۲۸۲۳۰/۰۴/۱۳۸۴مرکز شهر. ايستگاه راه آهن
۳۱پل تاريخيفيروزكوهپهلوی اول۲۹۳۸۲۰/۰۹/۱۳۷۹مجاور رودخانه جلگه رود
۳۲تپه ارود (سوته لووار)فيروزكوهپیش از اسلام۴۹۱۱۱۹/۱۲/۱۳۸۰بخش مركزي، روستاي ارو
۳۳تپه روستاي سلهبنفيروزكوهپیش از تاریخ۴۹۱۴۱۹/۱۲/۱۳۸۰روستاي سله بن
۳۴تپه سرتپه يا كله منارفيروزكوهپيش از تاريخ۳۸۳۶۲۵/۰۲/۱۳۸۱۳۰۰ م غرب شهر
۳۵تپه قلعه روستاي سيادهفيروزكوهسلجوقیی یا  صفوی۴۹۱۰۱۹/۱۲/۱۳۸۰۶  كيلومتري جاده فيروزكوه به سمنان
۳۶تپه قلعه كهنه ديرفيروزكوهتاریخی _ اسلامی۳۸۳۵۲۵/۰۲/۱۳۸۰روستاي پيرده و درده
۳۷تپه هاي گور سفيدفيروزكوهپیش از اسلام۴۹۱۳۱۹/۱۲/۱۳۸۰بخش مركزي، روستاي گور سفيد
۳۸حجاريهاي تنگ واشيفيروزكوهقرن ۱۳ ه.ق۱۰۲۵۰۳/۱۲/۱۳۵۳بخش فيروزكوه
۳۹حمام روستای فرح آبادفیروزکوهصفویه۱۴۶۴۰۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای فرح آباد
۴۰حمام قديميفيروزكوهقاجاريه۶۳۴۴۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي آسور
۴۱حمام قديمي روستاي زرمانفيروزكوهقاجاريه۶۳۳۸۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي زرمان
۴۲حمام مزدارانفيروزكوهقاجاریه۳۸۹۱۰۸/۰۳/۱۳۸۰روستاي مزداران
۴۳خانه تاريخي روستاي مزدارانفيروزكوهقاجاريه۸۵۲۱۰۹/۰۲/۱۳۸۲روستاي مزداران
۴۴رباط سنگي امين آبادفيروزكوهصفویه۲۹۳۹۲۰/۰۹/۱۳۷۹روستاي امين آباد
۴۵رباط سنگي سرچمن (گونزا)فيروزكوهصفویه۴۴۰۶۳۰/۰۳/۱۳۸۰راه آهن سراسري
۴۶رباط هاي شاه عباسيفيروزكوهصفویه۶۳۵۴۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي كهريز
۴۷سرخ قلعه سرانزاءفيروزكوهساساني۲۹۳۱۲۰/۰۹/۱۳۷۹روستاي سرانزا
۴۸عمارت تاريخي كبوتر درهفيروزكوهصفويه۴۴۰۲۰۵/۰۹/۱۳۸۰بخش ارجمند، ۱۴۱ كیلومتری راه آهن سراسري
۴۹غار بورنيكفيروزكوهتاریخی۶۳۳۷۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش مركزي، روستاي هرانده
۵۰قدمگاه حضرت خضرنبيفيروزكوهقرن ۳ و ۴ ه.ق۶۳۴۳۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي ورسخواران
۵۱قلعه باباريشفيروزكوهاسلامی۳۸۳۳۲۵/۰۲/۱۳۸۰بخش ارجمند، روستاي مزداران
۵۲قلعه باستان گذرخانيفيروزكوههخامنش۶۳۳۹۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي گذرخاني
۵۳قلعه تلي جارهفيروزكوهاسلامی۴۹۱۲۱۹/۱۲/۱۳۸۰روستاي گذر خاني
۵۴قلعه فيروزكوهفيروزكوهقرن ۶ و ۷ ه.ق۳۸۳۱۲۵/۰۲/۱۳۸۰مركز شهر
۵۵قلعه قلدوش روستاي لزورفيروزكوهقرن ۵ و ۶ ه.ق۶۳۳۶۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي لزور
۵۶قلعه لاجوردفيروزكوهاسلامی۴۴۱۰۰۵/۰۹/۱۳۸۰بخش مركزي، روستاي سرانزا
۵۷قلعه و تپه پيركمرفيروزكوههزاره ۲ ق . م تا صفویه۴۴۰۵۰۵/۰۹/۱۳۸۰۵/۳ كیلومتری شرق شهرستان فيروز كوه
۵۸کاروانسرای گدوکفیروزکوهصفوی۲۷۹۵۱۶/۰۷/۱۳۷۹بخش مرکزی . دهستان پشتکوه . روستای گدوک
۵۹گرد تپه اروفيروزكوهتاریخی _ اسلامی۳۸۳۷۲۵/۰۲/۱۳۸۰روستاي ارو
۶۰گنبد گبري طارس (برج سنگي)فيروزكوهقرن ۷ و ۸ ه . ق۲۹۳۶۲۰/۰۹/۱۳۷۹روستاي طارس
۶۱مجموعه بناهاي محمود آبادفيروزكوهاوایل قاجاریه۶۳۵۳۰۷/۰۷/۱۳۸۱بخش ارجمند، روستاي سيمين دشت
۶۲قلعه ضحاك روستاي آب باريكفيروزكوه----
۶۳امامزاده يحيي و عبدالله مزدارانفيروزكوه----
۶۴امامزاده سيد اسماعيلفيروزكوه----
۶۵امامزاده بي بي روستاي اندروفيروزكوه----
۶۶رباط شاه عباسي روستاي گچهفيروزكوه----
۶۷قلعه باستاني روستاي سيادهفيروزكوه----
۶۸حمام قديمي روستاي دردهفيروزكوه----
۶۹كاروانسراي دير گچين(قلعه دير)فيروزكوه----
۷۰برج سنگي روستاي مهابادفيروزكوه----
۷۱مجموعه بنا هاي تاريخي بادرود(برج سنگي، بقعه سيد علي و خانواده، امامزاد محمد و محمود)فيروزكوه----
 • تور جال میدان

  تور چال میدان

          چال میدان از قدیمی ترین محلات تهران در حصار دوران صفوی با دیدن…
 • تور وردیج و واریش

      روستای وردیج و روستای واریش دو روستای بسیار جذاب و کمتر شناخته شده تهران واق…
 • تور خیابان کوشک

    خیابان کوشک یکی از قدیمی ترین خیابانهای تهران است که علاوه بر آثار و ابنیه فراوان م…
نمایش مقاله‌های بیشتر
 • تور جال میدان

  تور چال میدان

          چال میدان از قدیمی ترین محلات تهران در حصار دوران صفوی با دیدن…
 • تور وردیج و واریش

      روستای وردیج و روستای واریش دو روستای بسیار جذاب و کمتر شناخته شده تهران واق…
 • تور خیابان کوشک

    خیابان کوشک یکی از قدیمی ترین خیابانهای تهران است که علاوه بر آثار و ابنیه فراوان م…
مقاله‌ها بیشتر بر اساس تهران شناسی
مقاله‌های بیشتر در آثار ثبتی استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مقاله را هم بخوانید

تور چال میدان

        چال میدان از قدیمی ترین محلات تهران در حصار دوران صفوی با دیدن…