ردیفنام اثرشهرستانقدمتشماره ثبتتاریخ ثبتنشانی اثر
۱آب انبار پیشواورامینقاجاريه۱۳۵۶۲۲۳/۰۷/۱۳۸۴جنوب شهر پيشوا
۲آب انبار حصار گليورامينقاجاریه۷۴۳۸۱۲/۱۱/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي حصار گلي
۳آسیاب محمدیهورامینصفویه۱۴۶۷۳۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای محمدیه
۴آرامگاه حسین رضاورامینقرون اولیه اسلامی۱۴۶۶۷۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی. دهستان بهنام وسط شمالی. روستای باغ رین
۵امامزاده بي بي زبيده خاتون  وراميناواخر قاجاریه۱۱۷۶۲۲۴/۱۲/۱۳۸۳بخش مركزي، روستاي داود آباد
۶امامزاده بي بي سكينهورامينقرن ۷ و ۸  ه.ق۱۱۷۶۹۰۴/۰۳/۱۳۸۴جنوب خيابان سكينه بانو
۷امامزاده جعفرورامينصفویه۳۱۹۲۱/۰۸/۱۳۱۷داخل شهر پيشوا
۸امامزاده حسين رضاوراميندوره ۸۴۰ ه.ق . تیموری۲۹۳۷۲۰/۰۹/۱۳۷۹ايستگاه راه آهن، گورستان حسين رضا
۹امامزاده خواهر (بي بي)وراميناسلامی۷۶۲۳۱۷/۱۲/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي خاوه
۱۰امامزاده زيد ابوالحسن الحسينيورامينقرن ۸  ه.ق۱۱۷۶۷۰۴/۰۳/۱۳۸۴خيابان زيد ابوالحسن الحسيني وراميني
۱۱امامزاده زين العابدينوراميناسلامی۹۸۹۲۱۱/۰۶/۱۳۸۲بخش مركزي، روستاي باغ خواص
۱۲امامزاده سلطان محمودورامين۱۲۱۰ ه . ق . اوایل قاجاری۱۰۳۲۴۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش جواد آباد، روستاي خاوه
۱۳امامزاده سیدحسینورامینصفویه۱۴۶۶۸۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای احمد آباد
۱۴امامزاده سیدعلی سجادیورامینقرن ۲  ه.ق۱۴۶۰۷۱۶/۱۲/۱۳۸۴خیابان آیت الله کاشانی، خیابان دهم شرقی
۱۵امامزاده شاهزاده حسين (ع)ورامينمغول۳۳۹۲۰/۱۱/۱۳۱۸داخل شهر ورامين
۱۶امامزاده عبدالله     (۲۰۹۶)ورامينقرن ۸  ه.ق۱۱۷۷۰۰۴/۰۳/۱۳۸۴ضلع شرقي مسجد جامع ورامين
۱۷امامزاده عبداللهورامینصفویه۱۴۶۷۵۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای باجک
۱۸امامزاده عبدالله غياث آبادوراميناسلامی۹۸۹۱۱۱/۰۶/۱۳۸۲مسیر جاده پیشوا. روستاي غياث آباد
۱۹امامزاده عليورامينصفویه۹۸۹۰۱۱/۰۶/۱۳۸۲بخش مركزي، روستاي آجر بست
۲۰امامزاده علي جعفرآباد جنگلورامينقاجاريه۹۸۹۴۱۱/۰۶/۱۳۸۲بخش جواد آباد، روستاي جعفر آباد جنگل
۲۱امامزاده عون شصتورامينقرن ۷ و ۸  ه.ق۱۱۷۶۸۰۴/۰۳/۱۳۸۴دهستان بهنام پازوکی جنوبی ، روستاي رستم آباد
۲۲امامزاده قاسمورامينقرن ۷ و ۸  ه.ق۱۱۷۶۶۰۴/۰۳/۱۳۸۴بخش مركزي، روستاي خالدآباد
۲۳امامزاده محسنورامینصفویه۱۴۶۰۹۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای باجک
۲۴امامزاده يحييورامينقرن ۸ ه.ق۱۹۹۰۹/۰۵/۱۳۱۲كهنه گل
۲۵برج  مقبره علاءالدينورامينقرن ۷ ه.ق۱۷۷۱۵/۱۰/۱۳۱۰مركز شهر ورامين
۲۶بقایای قلعه باجکورامینساساني _ قرون اوليه اسلامي۱۴۶۰۴۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای باجک
۲۷بقایای قلعه پوئینکورامینساسانی تا اوایل ایلخانی۱۵۷۷۳۰۸/۰۵/۱۳۸۵بخش مرکزی، دهستان بهنام پازوکی ، جنوب غربی روستای پوئینک
۲۸بقایای قلعه حرمینورامینساسانی تا اواسط اسلامی۱۵۷۷۴۰۸/۰۵/۱۳۸۵۳ ک م جنوب شهر پیشوا ، ۲ ک م غرب روستای محمد آباد عربها
۲۹بقایای قلعه گبری دمز آبادورامینساسانی تا اواخر سلجوقی۱۵۷۸۲۰۸/۰۵/۱۳۸۵بخش مرکزی، دهستان بهنام وسط جنوبی، جنوب روستای دمز آباد
۳۰بقایای قلعه عزیزآبادورامینساساني _ قرون میانه اسلامي۱۴۶۳۱۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای عزیز آباد
۳۱بقعه شاهزاده محمدورامينقاجاریه۱۷۲۳۳۰/۰۱/۱۳۶۶روستاي ايجدانك
۳۲بقعه شاه محمودورامينقاجاریه۱۵۷۶۶۰۸/۰۵/۱۳۸۵بخش جواد آباد، دهستان بهنام عرب جنوبی ، روستای امیر آباد
۳۳بقعه خواجه علی و خواجه ابراهیمورامینصفویه۱۷۳۵۳۲۳/۱۱/۱۳۸۵بخش جواد آباد. دهستان بهنام عرب جنوبی . روستای قلعه خواجه
۳۴بقعه و آب انبار امامزاده عبداللهورامینصفوی۱۷۵۸۱۱۹۸۵-۰۶-۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰دهستان بهنام عرب جنوبی. ۳ ک م جنوب حسین آباد
۳۵بقعه امامزاده محروم و مظلومورامينقرون متاخر اسلامی۱۶۲۲۱۲۴/۰۸/۱۳۸۵بخش جواد آباد ، دهستان بهنام وسط جنوبی، روستای آب باریک
۳۶بقعه امامزاده اولیاءورامينقرون متاخر اسلامی۱۶۲۲۲۲۴/۰۸/۱۳۸۵بخش جواد آباد ، دهستان بهنام عرب جنوبی، روستا حصار اولیاء
۳۷پل باقر آبادوراميناسلامی۹۹۱۱۱۱/۰۶/۱۳۸۲بخش مركزي، روستاي باقر آباد
۳۸تپه احمد آبادورامینهزاره ۱  تا قرن ۱ ه.ق۱۴۶۳۰۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای احمد آباد
۳۹تپه جواد آبادورامينقرن ۷ و ۸ ه.ق۷۴۲۸۱۲/۱۱/۱۳۸۱شرق جاده اسفالته ورامين به طغان و شكر آباد
۴۰تپه حصار حسن بيكورامينقرن ۷ و ۸ ه.ق۷۴۲۷۱۲/۱۱/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي حصار حسن بيك
۴۱تپه سعد آبادورامينقرن ۶ و ۷  ه.ق۹۴۸۵۱۴/۰۵/۱۳۸۲بخش مركزي، روستاي سعد آباد
۴۲تپه سفالينورامينهزاره ۲ و ۱ ق.م۱۱۰۴۵۱۷/۰۵/۱۳۸۳شهرك وليعصر، دانشگاه آزاد واحد پيشوا
۴۳تپه شغاليورامينهزاره ۴ تا هزاره ۱ ق.م۹۸۸۹۱۱/۰۶/۱۳۸۲مرکزی . شمال شهر پیشوا
۴۴تپه شماره ۱ تجرهورامينقرن ۸ و ۹ ه.ق۷۴۳۳۱۲/۱۱/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي تجره
۴۵تپه شماره ۱ داود آبادورامينهزاره ۱ ق.م۹۴۸۸۱۴/۰۵/۱۳۸۲بخش مركزي، روستاي داود آباد
۴۶تپه شماره ۱ هفت چوبهورامينقرن ۶ و ۱۰ ه.ق۷۴۳۰۱۲/۱۱/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي هفت چوبه
۴۷تپه شماره ۲ هفت چوبهورامينایلخانی _ صفویه۷۴۳۱۱۲/۱۱/۱۳۸۱بخش جوادآباد، روستاي هفت چوبه
۴۸تپه شماره ۳ تجرهورامينقرن ۷ و ۸ ه.ق۷۴۳۴۱۲/۱۱/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي تجره
۴۹تپه شماره ۳ هفت چوبهورامينقرن ۶ و ۹ ه.ق۷۴۳۲۱۲/۱۱/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي هفت چوبه
۵۰تپه شماره ۴ تجرهورامينقرن ۷ و ۸ ه.ق۷۴۳۵۱۲/۱۱/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي تجره
۵۱تپه طاهر آبادورامينایلخانی۷۴۲۶۱۲/۱۱/۱۳۸۱روستاي طاهر آباد
۵۲تپه غياثورامينایلخانی _ صفویه۹۴۸۶۱۴/۰۵/۱۳۸۲شرق روستاي غياث آباد
۵۳تپه فخر آبادورامينهزاره ۴ و ۳ ق.م۹۴۸۴۱۴/۰۵/۱۳۸۲روستاي فخر آباد
۵۴تپه فرديس قشلاق جيتوورامينپیش از تاریخ۹۴۹۱۱۴/۰۵/۱۳۸۲بخش مركزي، روستاي قشلاق
۵۵تپه كوچك خير آبادورامينقرن ۶ تا ۱۰  ه.ق۹۴۹۰۱۴/۰۵/۱۳۸۲روستاي خير آباد
۵۶تپه مرجانورامينآل بویه _ سلجوقیان۷۴۲۹۱۲/۱۱/۱۳۸۱حاشيه كويري جنوب ورامين
۵۷تپه مرز آبادورامينآل بویه _ سلجوقیان۹۴۸۷۱۴/۰۵/۱۳۸۲بخش مركزي، روستاي تقي آباد
۵۸تپه نيزارورامينسلجوقی تا ایلخانی۷۴۳۶۱۲/۱۱/۱۳۸۱روستاي سلمان آباد
۵۹تپه هاي جنوبي حصار سرخ ۳ورامينقرن ۷ و ۸ ه.ق۷۴۲۵۱۲/۱۱/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي حصار سرخ
۶۰تپه ده ماسینورامينپیش از تاریخ ـ اواخر تاریخی۱۵۷۷۲۰۸/۰۵/۱۳۸۵بخش پیشوا، دهستان عسکریه، روستای ده ماسین
۶۱تپه معین آبادورامینهزاره ۵ و ۴ ق. م۲۰۲۶۵۲۷/۰۸/۱۳۸۶بخش پیشوا. دهستان عسگریه . ۸۰۰ م شرق روستای معین اباد
۶۲تپه های انیس آباد بزرگ و کوچکورامینتاریخی۱۴۶۲۸۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش فشافویه . روستای انیس آباد
۶۳تصفيه خانه قند ورامينورامينپهلوی۶۱۴۶۰۷/۰۷/۱۳۸۱بلوار شهيد قدوسي،  ما بين خيابان روغن كشي و درختي
۶۴حمام خاوهورامينپهلوی اول۱۵۷۶۹۰۸/۰۵/۱۳۸۵بخش جواد آباد، دهستان عرب جنوبی ، روستای خاوه
۶۵عمارت بنی عامریورامینزندیه۲۹۳۷۸۱۳/۱۱/۱۳۸۸بخش جواد آباد. دهستان بهنام عرب جنوبی . روستای حاجی آبا عرب
۶۶قلعه ابراهيم آبادوراميناسلامی۹۸۸۸۱۱/۰۶/۱۳۸۲بخش جواد آباد، روستاي خاوه
۶۷قلعه ايرجورامينساسانی۹۸۳۵۱۱/۰۶/۱۳۸۲بخش پيشوا، روستاي عسگر آباد عباسي
۶۸قلعه بلندورامينصفویه۷۶۲۴۱۷/۱۲/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي قلعه بلند
۶۹قلعه جليل آبادورامينقرن ۷.۹ ه.ق . صفویه۹۸۸۶۱۱/۰۶/۱۳۸۲روستاي جليل ‌آباد
۷۰قلعه خالد آبادورامينتاریخی۹۹۱۳۱۱/۰۶/۱۳۸۲بخش جوادآباد، روستاي خالدآباد
۷۱قلعه خواجهورامينصفویه۹۸۸۴۱۱/۰۶/۱۳۸۲بخش مركزي، روستاي قلعه خواجه
۷۲قلعه خير آبادورامينتاریخی۹۸۸۷۱۱/۰۶/۱۳۸۲روستاي خير آباد
۷۳قلعه زواره ور ۱وراميناسلامی۷۶۲۱۱۷/۱۲/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي زواره ور
۷۴قلعه شعيب آبادوراميناسلامی۹۹۱۲۱۱/۰۶/۱۳۸۲بخش پيشوا، روستاي شعيب آباد
۷۵قلعه شماره ۳ آب باريكورامينقرن ۶ و ۷  ه.ق۹۸۸۵۱۱/۰۶/۱۳۸۲بخش جواد آباد، روستاي آب باريك
۷۶قلعه فتح آبادورامينسلجوقیان تا صفویه۹۸۸۳۱۱/۰۶/۱۳۸۲روستاي فتح آباد
۷۷قلعه كوچك ابراهيم آبادورامينقرن ۷ و ۸ ه.ق۷۴۳۹۱۲/۱۱/۱۳۸۱مسير جاده آسفالته روستاي ابراهيم آباد
۷۸كاروانسراي ديرگچين ( قم)ورامينساسانی۱۰۴۰۸۰۱/۰۷/۱۳۸۲منطقه اسد آباد، حاشيه غربي كوير بزرگ نمك
۷۹كاروانسراي كاظم آبادورامينقاجاریه۷۴۳۷۱۲/۱۱/۱۳۸۱شرق جاده اصلي پيشوا به قلعه بلند
۸۰گنج تپه نشاطيهورامينتاریخی۹۴۸۹۱۴/۰۵/۱۳۸۲بخش جواد آباد، روستاي نشاطيه
۸۱مسجد جامعورامينایلخانی۱۷۶۱۵/۱۰/۱۳۱۰۴۲ كيلومتري جنوب ورامین
۸۲مسجد و آب انبار باغ خواصورامینقرون اوليه اسلامي۱۴۶۷۴۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای باغ خواص
۸۳مسجد حاجی آباد سالارورامیناواخر قاجاریه۱۵۷۷۰۰۸/۰۵/۱۳۸۵بخش جواد آباد، دهستان بهنام میانه جنوبی، روستای حاجی آباد سالار
۸۴مقبره سيد فتح اللهورامينقرن ۹ ه.ق۹۸۹۳۱۱/۰۶/۱۳۸۲شمال خيابان ۱۵ خرداد
۸۵محوطه باستان شناختی تپه حصارقاضیورامیندوره ساسانی- اسلامی (ایلخانی)۳۱۷۹۴۲۵/۰۶/۱۳۹۶بخش جوادآباد،دهستان بهنام عرب جنوبی ، یک کیلومتری جنوب روستای حصارقاضی
۸۶محوطه باستان شناختی تپه طلاورامیندوره ساسانی – اسلامی (ایلخانی)۳۱۷۹۳۲۵/۰۶/۱۳۹۶بخش جوادآباد،دهستان بهنام عرب جنوبی ، دو کیلومتری جنوب روستای حصارعلیا
۸۷محوطه باستان شناختی قلی تپهورامیندوران اسلامی۳۱۷۹۲۲۵/۰۶/۱۳۹۶بخش جوادآباد،دهستان بهنام عرب جنوبی ، ۵/۲ کیلومتری جنوب روستای حصارعلیا
۸۸آب انبار خاوه---
۸۹گورستان پيشوا ورامين---
۹۰كانال آب رسان ورامين---
۹۱تپه پوئينك خير آباد---
۹۲حمام تاريخي ايجدانك---
۹۳حسينيه كد خدا قاسم---
۹۴قلعه شماره ۲ آب باريك---
۹۵تپه شماره ۱ محمد آباد---
۹۶امامزاده طاهر و مطهر---
۹۷حسينيه خاندان احمدي---
۹۸خانه خاندان عرب عليدوستي---
۹۹امامزاده علي خاوه---
۱۰۰بقعه يوسف رضا- روستاي يوسف رضا---
۱۰۱امامزاده شاه ترك---
۱۰۲تپه شماره ۳ محمد آباد ورامين---
۱۰۳قلعه شماره ۱ آب باريك ورامين---
۱۰۴امامزاده ابراهيم ورامين---
۱۰۵قلعه باجك---
۱۰۶قلعه شماره ۲ حصار سرخ ورامين---
۱۰۷تپه طغان---
۱۰۸قلعه تجره ورامين---
۱۰۹يخچال روستاي جعفر آباد ورامين---
۱۱۰راه سنگفرش ورامين---
۱۱۱تپه شماره ۲ محمد آباد ورامين---
۱۱۲مسجد روستاي بوالعرض ورامين---
۱۱۳قلعه شماره ۳ حصار سرخ ورامين---
۱۱۴امامزاده سليم ورامين---
۱۱۵امامزاده عبدالله بوالعرض ورامين---
۱۱۶يخچال حصار كوچك ورامين---
۱۱۷تپه فرديس ورامين---
۱۱۸قلعه تاريخي امير آباد---
۱۱۹امامزاده ابراهيم ولي آباد محمد آباد---
۱۲۰امامزاده قاسم ورامين---
۱۲۱قلعه اربابي حصار گلي ورامين---
۱۲۲قلعه خاوه ورامين---
۱۲۳امامزاده علي هفت چوبه ورامين---
۱۲۴امامزادگان عين الدين ، غين الدين، زين الدين ورامين---
۱۲۵قلعه شماره ۱ حصار سرخ ورامين---
۱۲۶تپه شماره ۲ زواره ور ورامين---
۱۲۷قلعه اربابي عسكر آباد ورامين---
۱۲۸تپه شماره ۲ تجره ورامين---
۱۲۹تپه باستاني دولت آباد ورامين---
کلیه حقوق سایت برای اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان تهران محفوظ می باشد.
نمایش مقاله‌های بیشتر
 • تور قم گردی

  شهر قم یکی از شهرهای مهم و تاریخی در ایران است که آثار ،ابنیه و گنجینه های ارزشمندی را در …
 • تور قم گردی

  شهر قم یکی از شهرهای مهم و تاریخی در ایران است که آثار ،ابنیه و گنجینه های ارزشمندی را در …
 • کلیسای مارگیورگیز

  تور کلیسای مارگیورگیز

  کلیسای آشوری شرق یکی شاخه های مسیحت شرق است و با طبقه بندی آشنای مسیحیت غرب که به شاخه های…
مقاله‌ها بیشتر بر اساس تهران شناسی
مقاله‌های بیشتر در آثار ثبتی استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مقاله را هم بخوانید

تور قم گردی

شهر قم یکی از شهرهای مهم و تاریخی در ایران است که آثار ،ابنیه و گنجینه های ارزشمندی را در …