ردیفنام اثرشهرستانقدمتشماره ثبتتاریخ ثبتنشانی اثر
۱آب انبار پیشواورامینقاجاريه۱۳۵۶۲۲۳/۰۷/۱۳۸۴جنوب شهر پيشوا
۲آب انبار حصار گليورامينقاجاریه۷۴۳۸۱۲/۱۱/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي حصار گلي
۳آسیاب محمدیهورامینصفویه۱۴۶۷۳۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای محمدیه
۴آرامگاه حسین رضاورامینقرون اولیه اسلامی۱۴۶۶۷۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی. دهستان بهنام وسط شمالی. روستای باغ رین
۵امامزاده بي بي زبيده خاتون  وراميناواخر قاجاریه۱۱۷۶۲۲۴/۱۲/۱۳۸۳بخش مركزي، روستاي داود آباد
۶امامزاده بي بي سكينهورامينقرن ۷ و ۸  ه.ق۱۱۷۶۹۰۴/۰۳/۱۳۸۴جنوب خيابان سكينه بانو
۷امامزاده جعفرورامينصفویه۳۱۹۲۱/۰۸/۱۳۱۷داخل شهر پيشوا
۸امامزاده حسين رضاوراميندوره ۸۴۰ ه.ق . تیموری۲۹۳۷۲۰/۰۹/۱۳۷۹ايستگاه راه آهن، گورستان حسين رضا
۹امامزاده خواهر (بي بي)وراميناسلامی۷۶۲۳۱۷/۱۲/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي خاوه
۱۰امامزاده زيد ابوالحسن الحسينيورامينقرن ۸  ه.ق۱۱۷۶۷۰۴/۰۳/۱۳۸۴خيابان زيد ابوالحسن الحسيني وراميني
۱۱امامزاده زين العابدينوراميناسلامی۹۸۹۲۱۱/۰۶/۱۳۸۲بخش مركزي، روستاي باغ خواص
۱۲امامزاده سلطان محمودورامين۱۲۱۰ ه . ق . اوایل قاجاری۱۰۳۲۴۰۱/۰۷/۱۳۸۲بخش جواد آباد، روستاي خاوه
۱۳امامزاده سیدحسینورامینصفویه۱۴۶۶۸۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای احمد آباد
۱۴امامزاده سیدعلی سجادیورامینقرن ۲  ه.ق۱۴۶۰۷۱۶/۱۲/۱۳۸۴خیابان آیت الله کاشانی، خیابان دهم شرقی
۱۵امامزاده شاهزاده حسين (ع)ورامينمغول۳۳۹۲۰/۱۱/۱۳۱۸داخل شهر ورامين
۱۶امامزاده عبدالله     (۲۰۹۶)ورامينقرن ۸  ه.ق۱۱۷۷۰۰۴/۰۳/۱۳۸۴ضلع شرقي مسجد جامع ورامين
۱۷امامزاده عبداللهورامینصفویه۱۴۶۷۵۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای باجک
۱۸امامزاده عبدالله غياث آبادوراميناسلامی۹۸۹۱۱۱/۰۶/۱۳۸۲مسیر جاده پیشوا. روستاي غياث آباد
۱۹امامزاده عليورامينصفویه۹۸۹۰۱۱/۰۶/۱۳۸۲بخش مركزي، روستاي آجر بست
۲۰امامزاده علي جعفرآباد جنگلورامينقاجاريه۹۸۹۴۱۱/۰۶/۱۳۸۲بخش جواد آباد، روستاي جعفر آباد جنگل
۲۱امامزاده عون شصتورامينقرن ۷ و ۸  ه.ق۱۱۷۶۸۰۴/۰۳/۱۳۸۴دهستان بهنام پازوکی جنوبی ، روستاي رستم آباد
۲۲امامزاده قاسمورامينقرن ۷ و ۸  ه.ق۱۱۷۶۶۰۴/۰۳/۱۳۸۴بخش مركزي، روستاي خالدآباد
۲۳امامزاده محسنورامینصفویه۱۴۶۰۹۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای باجک
۲۴امامزاده يحييورامينقرن ۸ ه.ق۱۹۹۰۹/۰۵/۱۳۱۲كهنه گل
۲۵برج  مقبره علاءالدينورامينقرن ۷ ه.ق۱۷۷۱۵/۱۰/۱۳۱۰مركز شهر ورامين
۲۶بقایای قلعه باجکورامینساساني _ قرون اوليه اسلامي۱۴۶۰۴۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای باجک
۲۷بقایای قلعه پوئینکورامینساسانی تا اوایل ایلخانی۱۵۷۷۳۰۸/۰۵/۱۳۸۵بخش مرکزی، دهستان بهنام پازوکی ، جنوب غربی روستای پوئینک
۲۸بقایای قلعه حرمینورامینساسانی تا اواسط اسلامی۱۵۷۷۴۰۸/۰۵/۱۳۸۵۳ ک م جنوب شهر پیشوا ، ۲ ک م غرب روستای محمد آباد عربها
۲۹بقایای قلعه گبری دمز آبادورامینساسانی تا اواخر سلجوقی۱۵۷۸۲۰۸/۰۵/۱۳۸۵بخش مرکزی، دهستان بهنام وسط جنوبی، جنوب روستای دمز آباد
۳۰بقایای قلعه عزیزآبادورامینساساني _ قرون میانه اسلامي۱۴۶۳۱۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای عزیز آباد
۳۱بقعه شاهزاده محمدورامينقاجاریه۱۷۲۳۳۰/۰۱/۱۳۶۶روستاي ايجدانك
۳۲بقعه شاه محمودورامينقاجاریه۱۵۷۶۶۰۸/۰۵/۱۳۸۵بخش جواد آباد، دهستان بهنام عرب جنوبی ، روستای امیر آباد
۳۳بقعه خواجه علی و خواجه ابراهیمورامینصفویه۱۷۳۵۳۲۳/۱۱/۱۳۸۵بخش جواد آباد. دهستان بهنام عرب جنوبی . روستای قلعه خواجه
۳۴بقعه و آب انبار امامزاده عبداللهورامینصفوی۱۷۵۸۱۱۹۸۵-۰۶-۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰دهستان بهنام عرب جنوبی. ۳ ک م جنوب حسین آباد
۳۵بقعه امامزاده محروم و مظلومورامينقرون متاخر اسلامی۱۶۲۲۱۲۴/۰۸/۱۳۸۵بخش جواد آباد ، دهستان بهنام وسط جنوبی، روستای آب باریک
۳۶بقعه امامزاده اولیاءورامينقرون متاخر اسلامی۱۶۲۲۲۲۴/۰۸/۱۳۸۵بخش جواد آباد ، دهستان بهنام عرب جنوبی، روستا حصار اولیاء
۳۷پل باقر آبادوراميناسلامی۹۹۱۱۱۱/۰۶/۱۳۸۲بخش مركزي، روستاي باقر آباد
۳۸تپه احمد آبادورامینهزاره ۱  تا قرن ۱ ه.ق۱۴۶۳۰۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای احمد آباد
۳۹تپه جواد آبادورامينقرن ۷ و ۸ ه.ق۷۴۲۸۱۲/۱۱/۱۳۸۱شرق جاده اسفالته ورامين به طغان و شكر آباد
۴۰تپه حصار حسن بيكورامينقرن ۷ و ۸ ه.ق۷۴۲۷۱۲/۱۱/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي حصار حسن بيك
۴۱تپه سعد آبادورامينقرن ۶ و ۷  ه.ق۹۴۸۵۱۴/۰۵/۱۳۸۲بخش مركزي، روستاي سعد آباد
۴۲تپه سفالينورامينهزاره ۲ و ۱ ق.م۱۱۰۴۵۱۷/۰۵/۱۳۸۳شهرك وليعصر، دانشگاه آزاد واحد پيشوا
۴۳تپه شغاليورامينهزاره ۴ تا هزاره ۱ ق.م۹۸۸۹۱۱/۰۶/۱۳۸۲مرکزی . شمال شهر پیشوا
۴۴تپه شماره ۱ تجرهورامينقرن ۸ و ۹ ه.ق۷۴۳۳۱۲/۱۱/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي تجره
۴۵تپه شماره ۱ داود آبادورامينهزاره ۱ ق.م۹۴۸۸۱۴/۰۵/۱۳۸۲بخش مركزي، روستاي داود آباد
۴۶تپه شماره ۱ هفت چوبهورامينقرن ۶ و ۱۰ ه.ق۷۴۳۰۱۲/۱۱/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي هفت چوبه
۴۷تپه شماره ۲ هفت چوبهورامينایلخانی _ صفویه۷۴۳۱۱۲/۱۱/۱۳۸۱بخش جوادآباد، روستاي هفت چوبه
۴۸تپه شماره ۳ تجرهورامينقرن ۷ و ۸ ه.ق۷۴۳۴۱۲/۱۱/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي تجره
۴۹تپه شماره ۳ هفت چوبهورامينقرن ۶ و ۹ ه.ق۷۴۳۲۱۲/۱۱/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي هفت چوبه
۵۰تپه شماره ۴ تجرهورامينقرن ۷ و ۸ ه.ق۷۴۳۵۱۲/۱۱/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي تجره
۵۱تپه طاهر آبادورامينایلخانی۷۴۲۶۱۲/۱۱/۱۳۸۱روستاي طاهر آباد
۵۲تپه غياثورامينایلخانی _ صفویه۹۴۸۶۱۴/۰۵/۱۳۸۲شرق روستاي غياث آباد
۵۳تپه فخر آبادورامينهزاره ۴ و ۳ ق.م۹۴۸۴۱۴/۰۵/۱۳۸۲روستاي فخر آباد
۵۴تپه فرديس قشلاق جيتوورامينپیش از تاریخ۹۴۹۱۱۴/۰۵/۱۳۸۲بخش مركزي، روستاي قشلاق
۵۵تپه كوچك خير آبادورامينقرن ۶ تا ۱۰  ه.ق۹۴۹۰۱۴/۰۵/۱۳۸۲روستاي خير آباد
۵۶تپه مرجانورامينآل بویه _ سلجوقیان۷۴۲۹۱۲/۱۱/۱۳۸۱حاشيه كويري جنوب ورامين
۵۷تپه مرز آبادورامينآل بویه _ سلجوقیان۹۴۸۷۱۴/۰۵/۱۳۸۲بخش مركزي، روستاي تقي آباد
۵۸تپه نيزارورامينسلجوقی تا ایلخانی۷۴۳۶۱۲/۱۱/۱۳۸۱روستاي سلمان آباد
۵۹تپه هاي جنوبي حصار سرخ ۳ورامينقرن ۷ و ۸ ه.ق۷۴۲۵۱۲/۱۱/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي حصار سرخ
۶۰تپه ده ماسینورامينپیش از تاریخ ـ اواخر تاریخی۱۵۷۷۲۰۸/۰۵/۱۳۸۵بخش پیشوا، دهستان عسکریه، روستای ده ماسین
۶۱تپه معین آبادورامینهزاره ۵ و ۴ ق. م۲۰۲۶۵۲۷/۰۸/۱۳۸۶بخش پیشوا. دهستان عسگریه . ۸۰۰ م شرق روستای معین اباد
۶۲تپه های انیس آباد بزرگ و کوچکورامینتاریخی۱۴۶۲۸۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش فشافویه . روستای انیس آباد
۶۳تصفيه خانه قند ورامينورامينپهلوی۶۱۴۶۰۷/۰۷/۱۳۸۱بلوار شهيد قدوسي،  ما بين خيابان روغن كشي و درختي
۶۴حمام خاوهورامينپهلوی اول۱۵۷۶۹۰۸/۰۵/۱۳۸۵بخش جواد آباد، دهستان عرب جنوبی ، روستای خاوه
۶۵عمارت بنی عامریورامینزندیه۲۹۳۷۸۱۳/۱۱/۱۳۸۸بخش جواد آباد. دهستان بهنام عرب جنوبی . روستای حاجی آبا عرب
۶۶قلعه ابراهيم آبادوراميناسلامی۹۸۸۸۱۱/۰۶/۱۳۸۲بخش جواد آباد، روستاي خاوه
۶۷قلعه ايرجورامينساسانی۹۸۳۵۱۱/۰۶/۱۳۸۲بخش پيشوا، روستاي عسگر آباد عباسي
۶۸قلعه بلندورامينصفویه۷۶۲۴۱۷/۱۲/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي قلعه بلند
۶۹قلعه جليل آبادورامينقرن ۷.۹ ه.ق . صفویه۹۸۸۶۱۱/۰۶/۱۳۸۲روستاي جليل ‌آباد
۷۰قلعه خالد آبادورامينتاریخی۹۹۱۳۱۱/۰۶/۱۳۸۲بخش جوادآباد، روستاي خالدآباد
۷۱قلعه خواجهورامينصفویه۹۸۸۴۱۱/۰۶/۱۳۸۲بخش مركزي، روستاي قلعه خواجه
۷۲قلعه خير آبادورامينتاریخی۹۸۸۷۱۱/۰۶/۱۳۸۲روستاي خير آباد
۷۳قلعه زواره ور ۱وراميناسلامی۷۶۲۱۱۷/۱۲/۱۳۸۱بخش جواد آباد، روستاي زواره ور
۷۴قلعه شعيب آبادوراميناسلامی۹۹۱۲۱۱/۰۶/۱۳۸۲بخش پيشوا، روستاي شعيب آباد
۷۵قلعه شماره ۳ آب باريكورامينقرن ۶ و ۷  ه.ق۹۸۸۵۱۱/۰۶/۱۳۸۲بخش جواد آباد، روستاي آب باريك
۷۶قلعه فتح آبادورامينسلجوقیان تا صفویه۹۸۸۳۱۱/۰۶/۱۳۸۲روستاي فتح آباد
۷۷قلعه كوچك ابراهيم آبادورامينقرن ۷ و ۸ ه.ق۷۴۳۹۱۲/۱۱/۱۳۸۱مسير جاده آسفالته روستاي ابراهيم آباد
۷۸كاروانسراي ديرگچين ( قم)ورامينساسانی۱۰۴۰۸۰۱/۰۷/۱۳۸۲منطقه اسد آباد، حاشيه غربي كوير بزرگ نمك
۷۹كاروانسراي كاظم آبادورامينقاجاریه۷۴۳۷۱۲/۱۱/۱۳۸۱شرق جاده اصلي پيشوا به قلعه بلند
۸۰گنج تپه نشاطيهورامينتاریخی۹۴۸۹۱۴/۰۵/۱۳۸۲بخش جواد آباد، روستاي نشاطيه
۸۱مسجد جامعورامينایلخانی۱۷۶۱۵/۱۰/۱۳۱۰۴۲ كيلومتري جنوب ورامین
۸۲مسجد و آب انبار باغ خواصورامینقرون اوليه اسلامي۱۴۶۷۴۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای باغ خواص
۸۳مسجد حاجی آباد سالارورامیناواخر قاجاریه۱۵۷۷۰۰۸/۰۵/۱۳۸۵بخش جواد آباد، دهستان بهنام میانه جنوبی، روستای حاجی آباد سالار
۸۴مقبره سيد فتح اللهورامينقرن ۹ ه.ق۹۸۹۳۱۱/۰۶/۱۳۸۲شمال خيابان ۱۵ خرداد
۸۵محوطه باستان شناختی تپه حصارقاضیورامیندوره ساسانی- اسلامی (ایلخانی)۳۱۷۹۴۲۵/۰۶/۱۳۹۶بخش جوادآباد،دهستان بهنام عرب جنوبی ، یک کیلومتری جنوب روستای حصارقاضی
۸۶محوطه باستان شناختی تپه طلاورامیندوره ساسانی – اسلامی (ایلخانی)۳۱۷۹۳۲۵/۰۶/۱۳۹۶بخش جوادآباد،دهستان بهنام عرب جنوبی ، دو کیلومتری جنوب روستای حصارعلیا
۸۷محوطه باستان شناختی قلی تپهورامیندوران اسلامی۳۱۷۹۲۲۵/۰۶/۱۳۹۶بخش جوادآباد،دهستان بهنام عرب جنوبی ، ۵/۲ کیلومتری جنوب روستای حصارعلیا
۸۸آب انبار خاوه---
۸۹گورستان پيشوا ورامين---
۹۰كانال آب رسان ورامين---
۹۱تپه پوئينك خير آباد---
۹۲حمام تاريخي ايجدانك---
۹۳حسينيه كد خدا قاسم---
۹۴قلعه شماره ۲ آب باريك---
۹۵تپه شماره ۱ محمد آباد---
۹۶امامزاده طاهر و مطهر---
۹۷حسينيه خاندان احمدي---
۹۸خانه خاندان عرب عليدوستي---
۹۹امامزاده علي خاوه---
۱۰۰بقعه يوسف رضا- روستاي يوسف رضا---
۱۰۱امامزاده شاه ترك---
۱۰۲تپه شماره ۳ محمد آباد ورامين---
۱۰۳قلعه شماره ۱ آب باريك ورامين---
۱۰۴امامزاده ابراهيم ورامين---
۱۰۵قلعه باجك---
۱۰۶قلعه شماره ۲ حصار سرخ ورامين---
۱۰۷تپه طغان---
۱۰۸قلعه تجره ورامين---
۱۰۹يخچال روستاي جعفر آباد ورامين---
۱۱۰راه سنگفرش ورامين---
۱۱۱تپه شماره ۲ محمد آباد ورامين---
۱۱۲مسجد روستاي بوالعرض ورامين---
۱۱۳قلعه شماره ۳ حصار سرخ ورامين---
۱۱۴امامزاده سليم ورامين---
۱۱۵امامزاده عبدالله بوالعرض ورامين---
۱۱۶يخچال حصار كوچك ورامين---
۱۱۷تپه فرديس ورامين---
۱۱۸قلعه تاريخي امير آباد---
۱۱۹امامزاده ابراهيم ولي آباد محمد آباد---
۱۲۰امامزاده قاسم ورامين---
۱۲۱قلعه اربابي حصار گلي ورامين---
۱۲۲قلعه خاوه ورامين---
۱۲۳امامزاده علي هفت چوبه ورامين---
۱۲۴امامزادگان عين الدين ، غين الدين، زين الدين ورامين---
۱۲۵قلعه شماره ۱ حصار سرخ ورامين---
۱۲۶تپه شماره ۲ زواره ور ورامين---
۱۲۷قلعه اربابي عسكر آباد ورامين---
۱۲۸تپه شماره ۲ تجره ورامين---
۱۲۹تپه باستاني دولت آباد ورامين---
کلیه حقوق سایت برای اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان تهران محفوظ می باشد.
 • مستند “تهران که باغ بود”

  مستند”تهران که باغ بود” فیلم تهران که باغ بودساخته حسن کاوه زاد سال ۱۳۵۷ به رو…
 • تور آبشار رندان(دره حیدر)

   آبشار رندان     آبشار زیبای رندان ،دومین آبشار بلند تهران با ارتفاع ۴۰ متر است.…
 • خاکسپاری پیکر احمد شاملو

  خاکسپاری پیکر احمد شاملو احمد شاملو (۲۱ آذر ۱۳۰۴–۲ مرداد ۱۳۷۹) متخلص به الف. بامداد و الف.…
نمایش مقاله‌های بیشتر
 • مستند “تهران که باغ بود”

  مستند”تهران که باغ بود” فیلم تهران که باغ بودساخته حسن کاوه زاد سال ۱۳۵۷ به رو…
 • تور آبشار رندان(دره حیدر)

   آبشار رندان     آبشار زیبای رندان ،دومین آبشار بلند تهران با ارتفاع ۴۰ متر است.…
 • خاکسپاری پیکر احمد شاملو

  خاکسپاری پیکر احمد شاملو احمد شاملو (۲۱ آذر ۱۳۰۴–۲ مرداد ۱۳۷۹) متخلص به الف. بامداد و الف.…
مقاله‌ها بیشتر بر اساس تهران شناسی
مقاله‌های بیشتر در آثار ثبتی استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این مقاله را هم بخوانید

مستند “تهران که باغ بود”

مستند”تهران که باغ بود” فیلم تهران که باغ بودساخته حسن کاوه زاد سال ۱۳۵۷ به رو…